Általános Szerződési Feltételek


Bevezető rendelkezések


Az alábbi dokumentum a Giardinetto d'Italia által üzemeltetett internetes rendelési rendszerrel történő vásárlás és telefonos megrendelés jogi feltételeit tartalmazza. Ön megrendelésének jóváhagyásával a távollevők közötti, szerződéskötésre vonatkozó jogszabály értelmében az alábbi szerződést elfogadja, ezért kérjük, rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül olvassa el!
Amennyiben igénybe veszi az oldal szolgáltatásait és cégünk internetes oldalán rendelést küld el, vagy telefonon rendelést ad le ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti , és elfogadja az, Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) amely Ön és a Giardinetto d'Italia között, mint egyezség létrejött. A Giardinetto d'Italia fenntartja a jogot, hogy előzetes egyezség és értesítés nélkül módosítsa az ÁSZF-et, és az oldalt használó felelőssége, hogy minden esetben ellenőrizze az adott, aktuálisan érvényes ÁSZF-et.
Csak 18. életévét betöltött személy vásárolhat és adhat le megrendelést. A rendelés elküldésével vagy telefonon történő jóváhagyásával a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a Giardinetto d'Italia és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban: megrendelő) között, és a megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat az átvételkor kiegyenlíti.
A megrendelő a rendelés adatait elküldő "Rendelés" oldalon a "Rendelés küldése" gomb megnyomásával fogadja el a szerződés feltételeit. Telefonon történő megrendelés esetén a rendelés leadásával fogadja el a szerződés feltételeit.
Az "Általános szerződési és rendelési feltételek" nem ismerete nem mentesíti "Megrendelőt" az abban foglaltaktól.

Szerződő felek azonosítása


A vásárlási szerződés a Giardinetto d'Italia mint eladó, és a megrendelő, mint vevő között jön létre. A Giardinetto d'Italia csak az internetes oldalán,(www.Demopizza.hu) keresztül leadott rendelésekért felel. A rendelés elfogadásához az Ön vagy cége azon adatai szükségesek, amelyeket a weblap megrendelő oldalon talál. A hiányosan, hamisan vagy pontatlanul megadott adatokat nem fogadjuk el, és a rendelést elutasítjuk. Amennyiben a regisztrált adatok nem felelnek meg a valóságnak vagy ütköznek az ÁSZF valamely pontjával a rendelést indokolás nélkül, töröljük. A rendelést telefonon keresztül visszaigazoljuk. A. Giardinetto d'Italia fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze a regisztrált adatok helyességét. A Giardinetto d'Italia fenntartja a jogot, hogy a rendelés teljesítésétől, indoklás nélkül - a vételár kiegyenlítése előtt bármikor - elálljon.

Árak


A termékek feltüntetett ára a termék bruttó magyar forintban értendő ára. A termék és a szállítási szolgáltatás végleges ára az az ár, amely a jóváhagyáskor a fizetendő megnevezés mellett szerepel. A végleges ár csak a felek közös egyetértésével módosítható.
Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési kondíciók vonatkoznak. A Giardinetto d'Italia fenntartja magának az indokolás nélküli árváltoztatás jogát.
A vételár kiegyenlítése készpénzben vagy "Étkezési jeggyel" történik. Étkezési jegyből készpénz nem adható vissza. Az aktuálisan elfogadott étkezési jegyekről "Megrendelő" a telefonos visszahívás során kérhet tájékoztatást.

Raktárkészlet


Az oldalunkon található pizza kínálatunkhoz nem áll minden nyersanyag mindig rendelkezésre. Ha a megrendelőt nem tudjuk kiszolgálni, akkor a telefonos visszahívás (egyeztetés) folyamán tájékoztatjuk. Ekkor akár a Giardinetto d'Italia akár a megrendelő módosíthat a rendelésen, vagy elállhat a rendeléstől. A vásárló elfogadja ezen, feltételeket a rendelés leadásakor.

A garancia (jótállás)


Az eljutatott áru minőségi vizsgán, esik át a Giardinetto d'Italia részéről. Ha mégis megtörténik, hogy valamelyik termékünk minőségileg nem megfelelő, a törvényben szabályozott keretek között a garancia érvényesíthető. Ennek célszerű első lépése lehet a telefonon történő reklamációs igény jelzése, melynek során általában a kifogásolt termék díjmentesen kicserélésre kerül.

Elállási jog


A "Megrendelő" a rendelésétől a 17/1999.-es Kormányrendeletben rögzített elállási jog szerint eltekinthet.
 • A fogyasztóvédelmi törvény szerint a megrendelőnek elállási joga van.
 • Az elállásra vonatkozó igényt telefonon kell bejelenteni.
 • A megrendelés ellenértékét annak sérülésmentes és hiánytalan állapotában történő visszajuttatását követően 8 napon belül a Giardinetto d'Italia visszajuttatja.
 • A visszatérítés nem vonatkozik a szállítási költségekre, a termék visszajuttatásának költségére, valamint a csomagolási költségre. A kiszállítás és csomagolás költségét akkor is meg kell téríteni a vásárlónak, ha az a rendelés jellegéből fakadóan ingyenes volt.
 • Ha a megrendelt termék használatba vétele már megkezdődött, és a vásárló nem tudja hiánytalan és sérülésmentes csomagolásban visszajuttatni, a Giardinetto d'Italia a termék visszavásárlását megtagadhatja, és azt visszajuttatja a vásárlónak saját költségére.
 • Ha a termék átvételekor derül ki annak sérülése, vagy minőségi kifogása a futár erről jegyzőkönyvet vesz föl és az átvétel megtagadható.

Az eladó felelősségvállalása


A Giardinetto d'Italia nem vállal felelősséget az elírási hibákért, az oldalon elhelyezett információk valamint a szórólap, hirdetések helyességéért, valóságtartalmáért. A Giardinetto d'Italia fenntartja magának a jogot a "Megrendelővel" szemben, a szolgáltatás és a tartalom törlésére, szüneteltetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá fenntartja a jogot bármilyen változtatásra, illetve a szolgáltatás és tartalom teljes körű vagy részleges megszüntetésére. A Giardinetto d'Italia nem vállal felelősséget, sem a látogatók sem a felhasználók irányában a tartalom egészére, vagy csak egy részére vonatkozó, akár előzetes értesítés nélküli szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításból vagy a változtatásokból keletkező károkért sem. A Giardinetto d'Italia nem vállal felelősséget, semmilyen olyan kárért amely a vásárlás után közvetlenül vagy közvetve a megrendeléssel kapcsolatos, meghibásodással, balesettel, kárral kapcsolatos. Megrendelő kijelenti, hogy a Giardinetto d'Italia -n keresztül nyújtott szolgáltatással kapcsolatos jogi és kártérítési vitákba nem vonja be a Giardinetto d'Italia -t, és dolgozóit. Ellenkező esetben a Giardinetto d'Italia vagy dolgozója saját maga által meghatározott kártérítési igénnyel léphet fel megrendelővel szemben.

A vásárló felelősségvállalása


Megrendelő tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.
Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az ÁSZF-ben szereplő fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő megtéríti a Giardinetto d'Italia számára. A Giardinetto d'Italia ilyen esetben a többletköltség összegéről számlát állít ki.

A szerződés hatálya


Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül.

Szerzői jog


Tilos a Giardinetto d'Italia engedélye nélkül a nevet, terméknevet, fantázianevet, képet, logót, felhasználni minden olyan termékhez vagy szolgáltatáshoz, amely nem tartozik a Giardinetto d'Italia -hez, amely alkalmas az ügyfelek megtévesztésére, a Giardinetto d'Italia vagy a internetes rendelő szolgáltatásnak, nevének lejáratására. Az internetes oldalainkon található szöveges információk, terméknevek, fantázianevek, képek, emblémák, tipográfiai és design elemek a szerzői jog hatálya alá esnek, tilos azokat az Giardinetto d'Italia írásos engedélye nélkül sokszorosítani, terjeszteni vagy felhasználni.

Adatvédelem


Az internetes megrendelő rendszerünk szolgáltatásainak igénybevételéhez a "Megrendelőnek" személyes adatokat kell rendelkezésre bocsátania. Az internetes oldalakat működtető Giardinetto d'Italia kötelezettséget vállal arra, hogy a "Megrendelő" bármilyen adatának rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közléssel jelzi és tájékoztatja Önt az adatfelvétel módjáról , céljáról és elveiről. A Giardinetto d'Italia vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a legteljesebb körű titoktartással kezeli és azokat másik félnek, nem adja át, kivéve abban az esetben, ha Ön valamely folyamat során ezt külön igényli . Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék házhozszállításához szükségesek. Az adatokat kizárólag arra használjuk, hogy megrendelését teljesítsük, illetve ellássuk a "Megrendelőt" a rendeléssel, kapcsolatos információkkal.

Záró rendelkezések


A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók. A Giardinetto d'Italia betartja a rá vonatkozó etikai normákat.

Vonatkozó jogszabályok:

 1. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény
 2. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény
 3. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. Törvény
 4. A távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormány rendelet.
 5. Az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló:133/2007.(VI.13.)Kormány rendelet.
© 2010-2021 Giardinetto d'Italia  Minden jog fenntartva.